Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
DUIDING

Vogelvlucht-perspectief
Uit het vogelvlucht-perspectief blijkt dat Jan de Handelaar geen onbekende is voor de politie. Al twintig jaar gaan we hem te lijf volgens hetzelfde recept. De wijkagent betrekt het wijkteam bij de problematiek door middel van werkverzoeken. Dit kost de politie capaciteit. De surveillance-auto’s weten de weg inmiddels te vinden, maar slagen er echter zelden in Jan te beboeten. De Handelaar is vaak beter op de hoogte van de regels dan de surveillerende collega’s.

Deze aanpak is illustratief voor de wijze waarop community policing in het basisteam is ingebed. De aard van de organisatie reduceert de casus tot een hotspot waarover communicatie en kennisuitwisseling verloopt via informatietools en bevragingssystemen. Van vakinhoudelijke discussie over de context van het probleem is weinig sprake.

Top Down-perspectief
Uit het top down-perspectief blijkt dat de overtredingen van de milieuwet slechts de meest zichtbare manifestaties van het werkelijke probleem zijn. Binnen de vier speelvelden zijn de medewerker van de woningcorporatie en de interesse van de wijkteamleiding belangrijke actoren die van grote invloed zijn op de actieradius van de wijkagent en de fundamentele aanpak van de casus.

De top down analyse toont de complexiteit van het vraagstuk. Het op het oog tamme vraagstuk (‘klusser overtreedt milieuwet’) blijkt in werkelijkheid een taai vraagstuk dat moeilijk af te bakenen is en waar meerdere oplossingen voor mogelijk zijn. Het sturen van surveillance auto’s blijkt in ieder geval niet afdoende.

Frontlijn-perspectief
In het frontlijn-perspectief vindt vervolgens de daadwerkelijke confrontatie met de casus plaats. De wijkagent praat met De Handelaar, de bevrager benoemt de ervaringen en samen komen ze tot een diagnose. Jan de Handelaar voelt zich onaantastbaar en vervolgacties zullen erop gericht zijn om hieraan te tornen.

In de frontlijn komt het vakmanschap van de wijkagent bij uitstek tot wasdom. Zijn kennis manifesteert zich als hij handelt ten opzichte van de actoren rondom de casus. Hij ziet alles, maar overziet de casus niet altijd. De aanwezigheid van een bevrager maakt dat alle relevante kennis wordt verzilverd tot een aantal handelingsalternatieven voor de geijkte manier van optreden.
Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.