Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DUIDING

Vogelvlucht perspectief
Uit het vogelvluchtperspectief blijkt dat de straatroof voor de politie aanleiding is voor extra aandacht in de vorm van surveillance, omdat het behoort tot de kerntaken van de organisatie. De daders zijn bovendien ‘gepakt’ en zullen door justitie beoordeeld worden op hun aandeel in de zaak. De wijkagent speelt een rol door ondersteunende informatie te leveren, zowel aan justiitie als aan de informatiesystemen van het basisteam.

Deze aanpak is illustratief voor de wijze waarop community policing in het basisteam is ingebed. De aard van de organisatie reduceert de casus tot een hotspot waarover communicatie en kennisuitwisseling verloopt via informatietools en bevragingssystemen. Van vakinhoudelijke discussie over de context van het probleem is weinig sprake.

Top Down-perspectief
Uit het topdown perspectief blijkt dat de aanpak van de straatroof niet zo overzichtelijk is als het lijkt. Binnen de vier speelvelden blijkt o.a. de schrijnende thuissituatie van de Five First Offenders en de slechte samenwerking met zorgpartners van invloed op de actieradius van de wijkagent die tracht te voorkomen dat de vijf jongens snel afglijden.

De top down analyse toont de complexiteit van het vraagstuk. Het op het oog ‘tamme’ vraagstuk (‘het terugdringen van het aantal straatroven’) blijkt in werkelijkheid een ‘taai’ vraagstuk dat moeilijk af te bakenen is en waar meerdere oplossingen voor mogelijk zijn. Het sturen van surveillance auto’s naar de buurt blijkt in ieder geval niet afdoende.

Frontlijn perspectief
In het frontlijnperspectief blijkt dat de straatroof al een tijdje in de lucht hing. De wijkagent geeft invulling aan een persoonlijke aanpak die gericht is op het verbeteren van de thuissituatie. De bevrager daagt de wijkagent uit om de verantwoordelijke partners mee te nemen naar de huiskamers en hen zo te verleiden te participeren. De pogingen hiertoe blijken echter vruchteloos en de samenwerking blijft beperkt tot de geijkte en vooral procesmatige overlegvormen.

In de frontlijn komt het vakmanschap van de wijkagent bij uitstek tot wasdom. Zijn kennis manifesteert zich als hij handelt ten opzichte van de actoren rondom de casus. Hij ziet alles, maar overziet de casus niet altijd. De aanwezigheid van een bevrager maakt dat de relevante kennis wordt verzilverd en dat een aantal handelingsalternatieven voor de geijkte manier van optreden, worden uitgeprobeerd.

​​
Aanleiding en overview

Het credo ‘De Wijkagent Centraal’ is vastgelegd in de nieuwe politiewet als centraal uitgangspunt van de nationale politie. In de praktijk blijkt de positionering van de wijkagent echter uiterst taaie materie. Dit actieonderzoek geeft inzicht in de weerbarstige werkpraktijk van de wijkagent en biedt inzichten die nodig zijn om het uitgangspunt een concrete invulling te geven.
 
​Essays

Gedurende de looptijd van het actieonderzoek schreef auteur Teun Meurs een aantal artikelen in Het Tijdschrift voor Politie. Deze zijn hieronder te vinden.

Tussen ratio en fingerspitzengefühl

Het geheim van Jan Smit

Makers

De website ‘De Wijkagent Centraal’ is gemaakt door de onderzoekers Teun Meurs en Bert Jan Kreulen samen met vormgever Martijn Rijven van Bolt Graphics.

Teun Meurs

Bert Jan Kreulen

Martijn Rijven

​Nieuws

In de september-editie van het digitale magazine KENNISM@G van de Politieacademie verschenen twee artikelen over 'De Wijkagent Centraal'.

Lees hier en hier over een mooie koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.